ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครสอบเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครสอบเข้าเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563

เด็กชายธราเทพ   นิจวัฒน์

เด็กชายธีรภัทร      แพน้อย

เด็กชายพิสิษฐ์   บุญคุ้ม

เด็กชายภาณุพงศ์   เกิดสมจิตต์

เด็กชายวสันต์   จำนงค์ภักดี

เด็กชายแสงอรุณ   สูตประจันทร์

เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ดวงสกุล

เด็กหญิงขวัญแก้ว   ไชพิมูล

เด็กหญิงฉัตรวดี   เศรษฐี

เด็กหญิงณัฐฌา   พ่วงสายนาค

เด็กหญิงดาวประดับ   สมบุญ

เด็กหญิงธิดารัตน์   นวลสุวรรณ

เด็กหญิงเปรมชณิฎา   เพชรนาจักร

เด็กหญิงพัชราวฎี   ขาวเผือก

เด็กหญิงรดามณี   มงคลกิจ

เด็กหญิงสาวิตรี   เรืองศรี

เด็กชายสิริมงคล   ธรรมประเสริฐ

เด็กชายปัญจา   เพลากร

เด็กชายพรลภัส   เพชรมณี

เด็กชายพัชรพล   สุขเอมโอช

เด็กชายพันธวุธ   แสงสุวรรณ

เด็กชายอรรถนนท์   คำยอด

เด็กหญิงชลธิชา   แพน้อย

เด็กหญิงพัชรินทร์   แสงรักษาวงศ์

เด็กหญิงอาริสา   หัวใจเพชร

เด็กหญิงชุติมา   คุ้มญาติ

เด็กชายนิติพงษ์   เนียมทอง

เด็กชายวีรเทพ   คงสระ

เด็กชายเมธาสิทธิ์   แสงทับทิม

เด็กหญิงรุ่งนภา   คงนิมิตร

เด็กชายสุรชัย   แสวงศิลป์

เด็กหญิงสิรภัทร   บุญยงค์

เด็กชายชุติเทพ   สังวรกาญจน์

เด็กชายศุภกร   พลสุวรรณ

เด็กหญิงพิจิตรา   ศรีนวล

เด็กชายก้องกิดากร   วันเพ็ญ

เด็กชายปฎิวัติ   เทียนคำ

เด็กชายณรงค์   น้อยกันยา

เด็กหญิงช่อฟ้า   ทรงฤทธิ์

เด็กชายชลธาร   เฟื่องฟู

เด็กหญิงธมนวรรณ   แก้วก่อง

เด็กหญิงเมธิตา   ทองเปลว

เด็กหญิงเกศสุดา   หอมหวน

เด็กชายชโยดม ทองปิด

เด็กชายปฏิพัทธ์  แก้วถาวร

เด็กชายณัฐพัชร จุลมูล

เด็กชายเกรียงศักดิ์ แก้วนพพา

เด็กชายพีรวัฒน์  มั่นคง

เด็กชายณัฐวุฒิ  ทาแกง

เด็กชายปภังกร  ปัตพิบูลย์

เด็กชายณัฐนันท์  กาละสังข์

เด็กชายไพโรจ  เกตุมาลา

เด็กหญิงศิริลักษณ์  นามไตร

เด็กหญิงพัชราภรณ์  บัวน้อย

เด็กหญิงสุภาวรรณ  ช่วยเพ็ง

เด็กหญิงคณาทิพย์  หวานหู

เด็กชายธีรภัทร      บุญประคม

เด็กหญิงนภัสสร  จันประนต

เด็กหญิงชลธิชา   แพน้อย

เด็กชายสมโชค  อินทอง

เด็กชายรัฐกรณ์  แสวงการ

เด็กชายนครินทร์  สานุปคุณ

เด็กชายนรากร  สานุปคุณ

เด็กชายธนภัทร  โพธิ์เอี่ยม

-------------------------------->>>(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค.63)
 
นักเรียนที่สมัครเรียนแล้วไม่พบรายชื่อตนเอง คลิกที่ลิงค์เพื่อแจ้งข้อมูล
 
หรือสแกน QR code ด้านบน
 
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2563,13:11   อ่าน 58 ครั้ง